01/01/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA TAVŞANLI/KÜTAHYA DA KONAKLAMALARI İŞİ

TCDD TAŞIMACILIK AŞ PERSONELİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK 01/01/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA                                           ...

TCDD TAŞIMACILIK AŞ PERSONELİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLARAK 01/01/2024 - 31/12/2024 TARİHLERİ ARASINDA                                                                                     TAVŞANLI/KÜTAHYA DA KONAKLAMALARI İŞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR BÖLGE MÜD.

TCDD Taşımacılık AŞ personelinin teknik şartnameye uygun olarak 01/01/2024 - 31/12/2024 tarihleri arasında Tavşanlı/Kütahya da konaklamaları işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1246785

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFYONKARAHİSAR BÖLGE MÜD.

b) Adresi

:

Aliçetinkaya Mahallesi Silo Yolu Caddesi 2/6 03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve faks numarası

:

2722137621/71513 - 2722132944

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

TCDD Taşımacılık AŞ personelinin teknik şartnameye uygun olarak 01/01/2024 - 31/12/2024 tarihleri arasında Tavşanlı/Kütahya da konaklamaları işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında Tavşanlı / Kütahya 'da 2000 kişi (personel) konaklamaları için hizmet alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Tavşanlı/Kütahya

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.11.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Eğitim ve Toplantı Salonu Ali Çetinkaya Mahallesi Gar binası Merkez/Afyonkarahisar

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale üzerinde kalan istekli sözleşme aşamasında; Otel, Pansiyon veya Apart Otel işletme ruhsatını veya izin belgesini diğer evraklar ile birlikte verecektir. işletme veya izin ruhsatını veremediği takdirde en avantajlı ikinci teklif değerIendirmeye alınacak, ruhsat veya izin belgesini veremeyen firmanın teminatı irad kaydedilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01929473

14 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar