KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

                                                                                                   KÜTAHYA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKL...

                                                                                                                                               (Milli Emlak Müdürlüğü)
1 -Kütahya İli, Merkez İlçesinde bulunan, aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların satışı ve kiraya verme ihalesi ile enkaz bedeli karşılığı yıkım işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. (Ancak her bir ihalede katılımın fazla olması nedeniyle, ihalenin Milli Emlak Müdürlüğü odasında yapılamayacağının anlaşılması durumunda, fazla katılım olan ihale, aynı tarih ve saatte, aynı bina ve katda bulunan Milli Emlak büyük servisinde yapılacaktır.)
2 -İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizalarında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık (Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz ve yıkım için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması)),  veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
3 -Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihaleye katılması ve ihale üzerinde kalması durumunda Tapu Kanunu ve yabancıların mal edinimine ilişkin diğer ilgili mevzuat kapsamında taşınmaz mal ediniminin yapılamayacağının sonradan anlaşılması halinde sözleşme imzalanmamış ise ihale geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmış ise İdarece sözleşme tek taraflı fesh edilecek olup, bu durum istekliler tarafından herhangi bir itiraz ve davaya konu edilmeyecek, Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca bunlar hakkında 2886 sayıı Kanun ve diğer ilgili ikincil mevzuat kapsamında işlem tesis edilcektir.
4 -İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5 -Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4'ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Ayrıca yine aynı madde kapsamında taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6 -Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki İdareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
7 -Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ancak; Enkazdan Çıkacak Hurda Karşılığı Bina Yıkım İşi için ihale bedeli üzerinden %20 KDV alınacak olup, sözleşmeden doğacak vergi resim ve harçlar üzerine ihale yapılandan tahsil edilecektir.
8 -3194 sayılı İmar Kanunun 8. maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilemeyecektir.
9 -Ayrıca; Enkazdan Çıkacak Hurda Karşılığı Bina Yıkım İhalesine katılacak Gerçek ve Tüzel Kişler İçin; bina yıkım işine dair en az 100.000,00-TL’lik veya en az 6,000 m² lik İş Bitirme Belgesi (İş Deneyim Belgesi) aslı veya onaylı örneği ile Y3 Yıkım Müteahhitliği Belgesi aslı veya onaylı örneği istenecektir. Ayrıca; üzerine ihale yapılandan yıkım esnasında temin edilecek araçlara ilişkin noter onaylı taahhütname istenecektir. İhale şartnamesi Milli Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
10 -Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit tesis yapılamaz.Taşınmazın amacında ve sözleşmede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığını idare her zaman denetleyebilir. İdarece yapılacak denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler yine idarece belirlenecek süre içinde giderilmediği takdirde sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
11 -İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
12 -Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
13 -Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://kutahya.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir
İLAN OLUNUR
                                                                         2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiİmar
Durumu
Tahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL)İhalenin
TarihiSaati
143010109002Ahiler KöyüKapan AşırdıJ24-a-25-d-41461149.985,13TamHam Toprakİmarsız120.000,0024.000,0004.12.202309:30
243010109038Ahiler KöyüBozözJ24-a-25-b-110214.883,67TamHam Toprakİmarsız132.000,0026.400,0004.12.202309:45
343010109019Ahiler KöyüKapan AşırdıJ24-a-25-d-4146904.162,22TamHam Toprakİmarsız50.000,0010.000,0004.12.202310:00
443010111106Ahmetoluğu KöyüBeş DeğirmenI24-d-22-d-1103941.610,32TamHam Toprakİmarsız282.000,0056.400,0004.12.202310:15
543010102654Çalca MahallesiZiyaretyeri 6265188712,78TamTarlaKısmen ayrık nizam 4 kat konut alanı, kısmen de yol alanı (18. madde imar uygulaması yapılmasının zorunlu olduğu alan içerisindedir.)214.000,0042.800,0004.12.202310:30
643010102693Çalca MahallesiZiyaretyeri 62651781.025,69TamTarlaKısmen ayrık nizam 4 kat konut alanı, kısmen de yol alanı (18. madde imar uygulaması yapılmasının zorunlu olduğu alan içerisindedir.)308.000,0061.600,0004.12.202310:45
743010108670Çöğürler KöyüİstasyonJ24-a-24-c-1-d113222.890,35TamHam Toprakİmarsız132.000,0026.400,0004.12.202311:00
843010108572Çöğürler KöyüKepez AyağıJ24A25D11043642.076,59TamHam Toprakİmarsız73.000,0014.600,0004.12.202311:15
943010123502Çubukiçi Köyü J24-A-13-C-4143271.077,94TamHam Toprakİmarsız378.000,0075.600,0004.12.202311:30
1043010112611Eskiyüreğil KöyüGökpınar tepesidelikI23-c-08-c-4147443.346,95TamTarlaİmarsız134.000,0026.800,0004.12.202311:45
1143010112610Eskiyüreğil KöyüGökpınar tepesidelikI23-c-08-c-4147472.491,33TamTarlaİmarsız100.000,0020.000,0004.12.202312:00
1243010112606Eskiyüreğil KöyüTaşakarI23-c-08-c-41471264.066,47TamTarlaİmarsız163.000,0032.600,0004.12.202314:00
1343010112683Eskiyüreğil KöyüFidanlarI23-c-08-b-3111573.632,52TamHam Toprakİmarsız64.000,0012.800,0004.12.202314:15
1443010112635Eskiyüreğil KöyüDeve ÖldüI23-c-08-b-31061865.594,10TamHam Toprakİmarsız112.000,0022.400,0004.12.202314:30
1543010112607Eskiyüreğil KöyüTaşakarI23-c-08-c-41471222.319,83TamTarlaİmarsız93.000,0018.600,0004.12.202314:45
1643010103335Gelinkayası KöyüDökük Taş20B4101444528,03TamHam Toprakİmarsız15.000,003.000,0004.12.202315:00
1743010103370Gelinkayası KöyüKöyiçiJ23b20d2b119172,43TamHam Toprakİmarsız8.000,001.600,0004.12.202315:15
1843010103324Gelinkayası KöyüAkpınar20B4101433606,07TamHam Toprakİmarsız42.500,008.500,0004.12.202315:30
1943010115781Güvem KöyüÇayır Yerj23-b-24-a-115012792,42TamHam Toprakİmarsız20.000,004.000,0004.12.202315:45
2043010101274Kızılcaören KöyüKöyiçiJ24-D-10-B-2-B, J24-D-10-B-2-A1012151.608,41TamAhşap Ev, Samanlık ve Avlusuİmarsız224.000,0044.800,0004.12.202316:00
2143010115297Pullar KöyüKöy içij23-b-12-c-4-c252624,07TamHam Toprakimarsız1.250,00250,0005.12.202309:30
2243010111432Sabuncupınar KöyüKoca KumlukI24-d-19-b-41161131.644,17TamHam Toprakİmarsız46.100,009.220,0005.12.202309:45
2343010111440Sabuncupınar KöyüCengi AltıI24-d-19-d-21163743.088,35TamTarlaimarsız46.500,009.300,0005.12.202310:00
2443010110042Seydi KöyüBüyük DazkırıI24-d-23-c-41151695.106,62TamHam Toprakİmarsız128.000,0025.600,0005.12.202310:15
2543010123465Seyitler Mahallesi  3436500,00TamArsaBitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı75.000,0015.000,0005.12.202310:30
2643010123468Seyitler Mahallesi  3439522,78TamArsaBitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı78.500,0015.700,0005.12.202310:45
2743010123466Seyitler Mahallesi  3437500,00TamArsaBitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı75.000,0015.000,0005.12.202311:00
2843010123463Seyitler Mahallesi  3434500,00TamArsaBitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı75.000,0015.000,0005.12.202311:15
2943010123457Seyitler Mahallesi  18427742,32TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı163.500,0032.700,0005.12.202311:30
3043010123455Seyitler Mahallesi  18425550,00TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı83.000,0016.600,0005.12.202311:45
3143010123453Seyitler Mahallesi  18423684,42TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı137.000,0027.400,0005.12.202312:00
3243010123452Seyitler Mahallesi  18422525,00TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı79.000,0015.800,0005.12.202314:00
3343010124271Seyitler Mahallesi  18421525,00TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı79.000,0015.800,0005.12.202314:15
3443010123451Seyitler Mahallesi  18420525,00TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı79.000,0015.800,0005.12.202314:30
3543010123456Seyitler Mahallesi  18426550,00TamArsaAyrık Nizam 2 Kat Konut Alanı83.000,0016.600,0005.12.202314:45
3643010123467Seyitler Mahallesi  3438476,96TamArsaBitişik Nizam 2 Kat Konut Alanı72.000,0014.400,0005.12.202315:00
3743010113704Sırören KöyüKozluca pınarıI23-c-15-a-21015791.206,16TamTarlaİmarsiz19.000,003.800,0005.12.202315:15
3843010113824Sırören KöyüKoca söğütI23-c-15-c-21119964,85TamTarlaİmarsız22.000,004.400,0005.12.202315:30
3943010113879Sırören KöyüKöy içiI23-c-15-b-4-d14532669,51TamTarlaİmarsız43.000,008.600,0005.12.202315:45
4043010113828Sırören KöyüKızıl yokuşI23-c-15-c-11201373.980,57TamHam Toprakİmarsız140.000,0028.000,0005.12.202316:00
4143010113702Sırören KöyüKozluca pınarıI23-c-15-a-2101577814,14TamTarlaİmarsız13.000,002.600,0006.12.202309:30
4243010113703Sırören KöyüKozluca pınarıI23-c-15-a-2101578814,31TamTarlaİmarsız13.000,002.600,0006.12.202309:45
4343010123912Söğütyaylası KöyüKaranlıkdere 132183.273,16TamHam Toprakİmarsız82.000,0016.400,0006.12.202310:00
4443010123915Söğütyaylası KöyüKöyiçi 1364607,05TamHam Toprakİmarsız31.000,006.200,0006.12.202310:15
4543010114502Turgutlar KöyüAkçalar Kayasıİ24D21D111510294.186,39TamHam Toprakİmarsız377.000,0075.400,0006.12.202310:30
4643010111949Yumaklı KöyüMezarlık DeresiJ24-b-06-c-2-d10912810,36TamHam Toprakİmarsız40.600,008.120,0006.12.202310:45
                                              2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöyMevkii / Cd /Sk.Pafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiKiralanacak Alan (m2)Kiralama Süresi ve AmacıTahmini Bedeli
(İlk Yıl) TL
Geçici Teminat (TL)İhalenin
TarihiSaati
143010123636Çalca MahallesiKurbanlık 6115604.567,12TamTarla4.567,123 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla3.800,00760,0006.12.202311:00
243010102641Çalca MahallesiKurbanlık 6115129.708,17TamHam Toprak9.708,173 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla8.100,001.620,0006.12.202311:15
343010124008-1Perli MahallesiDeretarla 5664178250.783,54TamHam Toprak1.104,553 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla4.250,00850,0006.12.202311:30
443010124008-2Perli MahallesiDeretarla 5664178250.783,54TamHam Toprak3.378,953 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla13.000,002.600,0006.12.202311:45
543010104306Perli MahallesiKıran 5664959.641,33TamTarla906,403 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla3.500,00700,0006.12.202312:00
643010104323Perli MahallesiKillik 5571462.643,21TamTarla2.643,213 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla6.000,001.190,0006.12.202314:00
743010124001Perli MahallesiKöy İçi 567710139,46TamArsa139,463 yıl süre ile Tarımsal Depolama550,00110,0006.12.202314:15
843010123999Perli MahallesiKöy İçi 56779168,75TamArsa168,753 yıl süre ile Tarımsal Depolama650,00130,0006.12.202314:30
943010110069Seydi KöyüKazıklıI24-d-23-d-2120114.963,90TamHam Toprak4.963,903 yıl süre ile Tarım yapmak amacıyla2.250,00450,0006.12.202314:45
                                               2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE YAPILACAK OLAN BİNA ENKAZI YIKIM İŞİ
Sıra NoTaşınmaz NoMahalle / KöySokak / MevkiPafta NoAda NoParsel NoYüzölçümü (m2)Hazine HissesiCinsiİşin NeviTahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL)Ek Teminat (TL)İhale 
Tarihi/Saati
143010120827Çalca  MahallesiEskişehir YoluJ24-A-01-C-14441229.824,74TamArsaTaşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı okul binası enkazından çıkacak olan hurda karşılığı yıkım işi15.000,003.000,0015.000,0006.12.2023
15:00

#ilangovtr

Basın No ILN01933913

24 Kas 2023 - 00:00 - Resmi İlanlar