KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

                                                                                                                                    KARAYOLU İŞLERİ YA...

                                                                                                                                    KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

                                                                         BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

145 (Kütahya) Şube Şefliği Devlet Ve İl Yolları İçin Agrega Temini, Nakli Ve Figüresi İle Üstyapı Ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/187484

1-İdarenin

a) Adı

:

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-14.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

152 EVLER MAH. ANKARA YOLU CAD. No:286 16330 DUAÇINARI YILDIRIM/BURSA

c) Telefon ve faks numarası

:

2242816000 - 2242816083

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

145 (Kütahya) Şube Şefliği Devlet Ve İl Yolları İçin Agrega Temini, Nakli Ve Figüresi İle Üstyapı Ve Sanat Yapıları İşleri Yapım İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

26.500 m3 Malzeme İle Üstyapı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

145. (Kütahya) Şube Şefliği Devlet Ve İl Yolları

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

14.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

152.Evler Mah. Ankara Yolu Cad.No:286 Duaçınarı-Yıldırım / BURSA (Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü)- İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A/V Grubu (Altyapı+Üstyapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Müh.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:
50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:
50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:
İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:
Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

BETONARME İÇİN Q5- Q32 ARASI NERVÜRLÜ ÇELİK TEMİNİ VE İŞÇİLİĞİ ( TEMİNİ, NAKLİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL )

3,31%

4,48%

1,95

HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA "DRENNAJ ,KANALİZASYON HENDEĞİ VE DUVAR " TEMELLERİNİN KAZILMASI, KAZI MALZEMESİNİN DEPOYA NAKLİ VE SERİLMESİ

2,63%

3,55%

1,54

ELENMİŞ MALZEME İLE SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KUM, ÇAKIL TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ YANLARINA KUM, ÇAKIL DOLGU YAPILMASI ( MALZEMENİN TEMİNİ, İŞYERİNE NAKLİ DAHİL

2,69%

3,64%

1,58

HER TÜRLÜ HENDEK VE KANALLARIN BETON İLE KAPLANMASI İÇİN KIRMA TAŞ AGREGA' DAN BETON SANTRALİ İLE ÜRETİLMİŞ , İŞ YERİNE TAŞINMIŞ ,SIKIŞTIRILMIŞ C 30/37 DEMİRSİZ BETON İNŞAATI

1,59%

2,16%

0,94

KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SU DA KIRMA TAŞ AGREGA' DAN BETON SANTRALİ İLE ÜRETİLMİŞ , İŞ YERİNE TAŞINMIŞ ,SIKIŞTIRILMIŞ HER DOZDA ( C 30/37 ) DEMİRLİ BETON İNŞAATI

4,39%

5,94%

2,58

HER DERİNLİKTE HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SU ALTINDA "KUTU MENFEZ, GİDO, MAHMUZ, TAŞ DOLGU,TAHKİMAT İŞLERİ TEMELLERİ İLE MENFEZ BÜZÜ KAFA HENDEĞİ VE BİLUMUM KANALLARIN DAR DERİVASYON ŞEKLİNDEKİ KISIMLARI TEMELLERİNİN"KAZILMAS

1,35%

1,82%

0,79

OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ DUVAR İNŞAATI (ÇİMENTOSU ,AGREGASI İLE TAŞIN OCAKTAN TEMİN EDİLMESİ VE İŞ BAŞINA NAKLEDİLMELERİ DAHİL)

19,81%

26,8%

11,66

ÇAPI 800 mm, ÇELİK BORUNUN YÖNLENDİRİLEBİLİR YATAY SONDAJ YÖNTEMİ İLE ZEMİN ALTINDAN GEÇİRİLMESİ (BORU TEMİNİ, NAKLİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL)

4,14%

5,6%

2,44

PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ , NAKLİ VE YERİNE DÖŞENMESİ ( 10 CM YASTIK BETONU DAHİL)

0,62%

0,85%

0,37

Q 100 LÜK PREFABRİK ÖZEL BETON BÜZ İMALİ, NAKLİ, DÖŞENMESİ ( Menfez için, cidar kalınlığı 13 cm )

0,68%

0,93%

0,4

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ 0 - 19 MM (3/4") LİK TEMEL MALZEMESİ TEMİNİ VE NAKLİ.

24,09%

32,59%

14,18

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ MALZEME İLE ALT TEMEL YAPILMASI ( TEMİNİ, TAŞINMASI ,YOLDA FİGÜRE EDİLMESİ, SERİLMESİ, SULANMASI, GEREKLİ SUYUN TAŞINMASI VE SIKIŞTIRILMASI DAHİL)

8,07%

10,91%

4,74

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ 1 " lik MALZEME İLE TEMEL YAPILMASI ( TEMİNİ, TAŞINMASI ,YOLDA FİGÜRE EDİLMESİ, SERİLMESİ, SULANMASI, GEREKLİ SUYUN TAŞINMASI VE SIKIŞTIRILMASI DAHİL)

6,74%

9,12%

3,96

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 2 - 6,35 MM'LİK TUZ KARIŞIM AGREGASI TEMİNİ VE NAKLİ.

4,89%

6,61%

2,876. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr

Basın No ILN01988701

22 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar