T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        İLAN
                                                                                                                    T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Konusu: Satış İhalesi
1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2.İhale Tarihi / Günü / Saati: 29 Şubat 2024 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4.Pazarlık Süreci:
4.1.İhale günü satılmayan ARSALAR; kanuni süre olan -15- gün boyunca ihalede kalacaktır. Muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla 15 gün boyunca Encümenin toplandığı günler (Mücbir sebep harici Salı ve Perşembe) ihale süreci devam edecek olup, 15 gün içinde satılmazsa ihaleden kaldırılacaktır.
5.ÖDEME ŞEKLİ:
5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1.KDV oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.
6.2.Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. (Bütün taşınmazlardan KDV alınacaktır.) Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1.Gerçek kişiler için:
7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2.Tüzel kişiler için:
7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.

 
                                                                 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLAR
S.NCinsiMahalleAda
Parsel
DurumuKDVMuhammen Bedel
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1ArsaParmakören5007/2Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)%10770.000,0023.100,0014.00
2ArsaParmakören5007/3Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)%10770.000,0023.100,0014.02
3ArsaParmakören5007/4Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,28 m²)%10770.000,0023.100,0014.04
4ArsaParmakören5007/6Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)%10770.000,0023.100,0014.06
5ArsaParmakören5007/7Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (496,27 m²)%10770.000,0023.100,0014.08
6ArsaParmakören5008/1Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (551,25 m²)%10935.000,0028.050,0014.10
7ArsaParmakören5008/2Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.12
8ArsaParmakören5008/3Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.14
9ArsaParmakören5008/4Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.16
10ArsaParmakören5008/5Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.18
11ArsaParmakören5008/6Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.20
12ArsaParmakören5008/7Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.22
13ArsaParmakören5008/8Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.24
14ArsaParmakören5008/9Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,00 m²)%10775.000,0023.250,0014.26
15ArsaParmakören5008/12Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,50 m²)%10780.000,0023.400,0014.28
16ArsaParmakören5008/14Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,50 m²)%10780.000,0023.400,0014.30
17ArsaParmakören5008/15Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,49 m²)%10780.000,0023.400,0014.32
18ArsaParmakören5008/16Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,50 m²)%10780.000,0023.400,0014.34
19ArsaParmakören5008/17Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,49 m²)%10780.000,0023.400,0014.36
20ArsaParmakören5008/18Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,50 m²)%10780.000,0023.400,0014.38
21ArsaParmakören5008/19Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (502,50 m²)%10780.000,0023.400,0014.40
22ArsaParmakören5008/20Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (554,06 m²)%10943.000,0028.290,0014.42
23ArsaParmakören5013/2Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)%10785.000,0023.550,0014.44
24ArsaParmakören5013/3Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)%10785.000,0023.550,0014.46
25ArsaParmakören5013/4Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)%10785.000,0023.550,0014.48
26ArsaParmakören5013/5Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)%10785.000,0023.550,0014.50
27ArsaParmakören5013/6Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,88 m²)%10785.000,0023.550,0014.52
28ArsaParmakören5013/7Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (504,89 m²)%10785.000,0023.550,0014.54
29ArsaParmakören5023/2Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (513,46 m²)%10790.000,0023.700,0014.56
30ArsaParmakören5023/3Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (513,46 m²)%10790.000,0023.700,0014.58
31ArsaParmakören5023/4Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (513,46 m²)%10790.000,0023.700,0015.00
32ArsaParmakören5023/5Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (513,46 m²)%10790.000,0023.700,0015.02
33ArsaParmakören5023/11Konut Alanı Ayrık Nizam – 2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,60 (500,58 m²)%10777.000,0023.310,0015.04

 

  • İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.

                                                                                                      
 

#ilangovtr

Basın No ILN01986350

23 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar