T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İHALESİ İLANI

                                                                                                                                                     ...

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        İLAN
                                                                                                                       T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Konusu: Satış İhalesi

1.Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen;
1.1.Listede 1,2,3 ve 4 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü, ihaleye konulmuştur.
1.2.Listede 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ve 21 numaralı taşınmazların satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ihaleye konulmuştur.
2.İhale Tarihi / Günü / Saati: 29 Şubat 2024 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatlerde
3.İhalenin Yapılacağı Yer: Atatürk Bulvarı Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
4.Pazarlık Süreci:
4.1.İhale günü satılmayan taşınmazlar; Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 15’inci maddesinin “d” bendi gereğince aksi bir karar alınmadıkça 31 Aralık 2024 tarihine kadar Belediye Encümeninin toplandığı gün/saatlerde aynı bedel ve şartlarla (muhammen bedelin altına düşmemek kaydıyla) satış ihalesine devam edilecektir.
5.ÖDEME ŞEKLİ:
5.1.Peşin Ödemelerde: İhalede belirlenen bedel, tüm satışlar için peşin satış bedelidir.
5.2.Vadeli Ödemelerde: İhalede belirlenen bedelin en az %50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, peşinat ve vergiler ödendikten sonra tapu devri Belediye adına 1’inci derece 1’inci sıra ipotek yapılarak yıllık %9 yasal vade farkı (gün bazında) kanuni ipotek tesis edilmesi suretiyle devir işlemi yapılabilecektir. (Erken ödemelerde indirim uygulanmaz.)
6.VERGİ, HARÇ VS. HK.:
6.1.KDV oranları ihale ilan tarihinde ilgili kanunda geçerli olan oranlar baz alınarak belirlenmiştir. İlgili kanunda değişiklik yapılması durumunda ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili kanunda geçen oranlar geçerli olacaktır.
6.2.Muhammen Bedeller KDV hariç olarak yazılmıştır. Vadeli Satışlarda; vergi, harç vs. ödemeler peşinat ile birlikte peşin olarak ödenecektir.
7.İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI):
7.1.Gerçek kişiler için:
7.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,
7.1.2.Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
7.1.3.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.1.4.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.1.5.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
7.1.6.Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri,
7.2.Tüzel kişiler için:
7.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi
7.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı,
7.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
7.2.4.Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
7.2.5.Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
7.2.6.2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
7.2.7.İhale ile ilgili geçici teminatın ödendiğine ilişkin makbuz veya en az 6 ay geçerli olmak üzere teminat mektubu aslı,
7.2.8.Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
8.Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine teslim etmek zorundadır.
9.Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç ihaleye girmek istediği taşınmazın karşısında yazılı olan saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37, 38, 39 ve 40’ıncı maddelerde yazılı olan hususlar dâhilinde teslim etmek zorundadır. İhale bu maddeler dâhilinde yapılacaktır. İhaleler için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi İhale Komisyonu huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.

                                                    KAPALI TEKLİF USULÜ İHALEYE ÇIKARILACAK İŞYERLERİ
S.
N.
CinsiMahalleAda
Parsel
KatBağ. Böl.Alan
KDVMuhammen Bedel
KDV Hariç
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
1İşyeriG. Kemal94/29Bodrum + Zemin + 1. Kat2775,00 +145,00+138,00%2021.276.000,00638.280,0013.00
2İşyeriG. Kemal94/29Bodrum + Zemin + 1. Kat2863,00+105,00+105,00%2016.129.000,00483.870,0013.02
3İşyeriG. Kemal94/291.Kat + Teras29162,00+120,00%2014.756.000,00442.680,0013.04
4İşyeriG. Kemal94/292.Kat + Teras46149,00+120,00+25,00%2013.898.000,00416.940,0013.06

 

                                                               AÇIK TEKLİF USULÜ İHALEYE ÇIKARILACAK İŞYERLERİ
S.
N.
CinsiMahalleAda
Parsel
KatBağ. Böl.Alan
KDVMuhammen Bedel
KDV Hariç
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
İhale Saati
5İşyeriG. Kemal94/293.Kat52144,00%207.207.000,00216.210,0013.08
6İşyeriG. Kemal94/293.Kat53107,00%205.748.000,00172.440,0013.10
7İşyeriG. Kemal94/292.Kat4466,00%202.574.000,0077.220,0013.12
8İşyeriG. Kemal94/293.Kat5166,00%202.488.000,0074.640,0013.14
9İşyeriG. Kemal94/291.Kat3450,00%202.008.000,0060.240,0013.16
10İşyeriG. Kemal94/291.Kat3550,00%202.008.000,0060.240,0013.18
11İşyeriG. Kemal94/291.Kat3650,00%202.008.000,0060.240,0013.20
12İşyeriG. Kemal94/292.Kat4050,00%201.939.000,0058.170,0013.22
13İşyeriG. Kemal94/292.Kat4150,00%201.939.000,0058.170,0013.24
14İşyeriG. Kemal94/292.Kat4250,00%201.939.000,0058.170,0013.26
15İşyeriG. Kemal94/292.Kat4350,00%201.939.000,0058.170,0013.28
16İşyeriG. Kemal94/293.Kat4750,00%201.888.000,0056.640,0013.30
17İşyeriG. Kemal94/293.Kat4850,00%201.888.000,0056.640,0013.32
18İşyeriG. Kemal94/293.Kat4950,00%201.888.000,0056.640,0013.34
19İşyeriG. Kemal94/293.Kat5050,00%201.888.000,0056.640,0013.36
20İşyeriG. Kemal94/291.Kat3326,00%201.150.000,0034.500,0013.38
21İşyeriG. Kemal94/291.Kat3017,00%20747.000,0022.410,0013.40

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebileceği gibi, ücretsiz olarak aynı müdürlükten alınabilir.
                                                                                                      
 

#ilangovtr

Basın No ILN01986379

23 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar