KÜTAHYA VAKIFLAR. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA İHALE İLANI

                                                                                                               KÜTAHYA VAKIFLAR. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN  ...

                                                                                                               KÜTAHYA VAKIFLAR. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                                                                                                                              GAYRİMENKUL KARŞILIĞI TRAMPA

                                                                                                                                                 İHALE İLANI

S.NO

İL

İLÇE

MAHALLE

CAD.SK. MEVKİ

MALİK (VAKIF)

CİNSİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM M2

KAT/BAĞ. BÖL. NO

HİSSE MİKTARI

TRAMPAYA ESAS MUHAMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATI

1

KÜTAHYA

MERKEZ

MEYDAN

ATATÜRK CADDESİ

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESKEN

540

47

ARSA (170,12 M2)

2. KAT 2 NOLU BAĞ. BÖL.

TAM

1.600.000

480.000

06.03.2024

10:30

1.Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmaz, dosyasında mevcut şartnamede belirtilen şartlar dahilinde, Kütahya sınırları içerisinde bulunan imarlı eşdeğer bir taşınmaz ile değiştirilmek üzere gayri menkul karşılığı trampa ihalesine çıkarılmıştır.

2. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen tarih ve saatte (Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/KÜTAHYA) ihale salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3. İhale şartnamesi mesai saatleri dahilinde yukarıda belirtilen adresten ücretsiz olarak görülecektir.

4. İsteklilerin İhaleye girebilmeleri için; istekliler ihale şartnamesinin 6. Maddesinde belirtilen belgeleri, dosyasında örneğe göre hazırlanmış, teklif mektubu ekinde ihale tarih ve saatine kadar ihalenin yapılacağı yere/ adrese teslim etmeleri veya Posta yolu ile ulaşmış olması gerekmektedir.

a) Teklif Mektubu; Dosyasındaki örneğe göre hazırlanmış teklif mektubu.

b) Geçici teminat; Belirtilen geçici teminatın (Gerçek veya Tüzel kişiliğin adı, unvanı ile Kütahya-Merkez İlçesi, Meydan Mahallesi, 540 ada, 47 parseldeki 2. Kat 2 nolu bağımsız bölümün gayrimenkul karşılığı trampa ihalesine ait geçici teminat bedeli) olarak Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Bankası Kütahya Şubesindeki TR29 0021 0000 0030 0004 3000 02 İBAN numaralı İdare hesabına yatırıldığına dair mektup veya dosyasındaki örneğe göre alınmış limit dahili ve süresiz Geçici Teminat Mektubu.

c) İletişim Bilgi Formu

d) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

e) Yer Görme Belgesi

f) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge

g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname

h) Trampası teklif edilecek taşınmazın;

- Trampa teklifinde sunulan taşınmazın değerinin, Vakıf taşınmazın değerinden az olmaması veya az olması halinde ilaveten nakit teklif edilmesi ve Kütahya ili sınırları içerisinde olması

- Katılımcı tarafından trampa teklifine sunulan parselin tapu kütüğü, şerhler ve beyanlar hanesinde tasarrufu kısıtlayıcı durumun bulunmaması,

- Tapuda teklifi yapan istekli adına kayıtlı olması veya adına noter tasdikli satış vaadi sözleşmesinin olması,

- Akar (Arsa, Dükkan, Daire, Bina v.b) vasıflı olması,

- Mevcut imar durumu, 2024 yılı aylık kira getirisi, mevkii ve rayiç değeri vb. yönlerinden en az ihaleye çıkarılan vakıf taşınmaza eş değer olması,

- Herhangi bir vergi, harç, ceza vb. borcunun olmaması,

- Sınırlarında herhangi bir işgal veya tecavüz bulunmaması gerekmektedir. Aksi durumlardaki bütün sorumluluk istekliye ait olacaktır.

- Trampaya önerilen taşınmazların, tasdikli tapu kaydı, imar durumu, aplikasyon krokisi, tapu kaydı, emlak vergisi beyannamesinin ilk ilan tarihinden sonra hazırlanmış olması, musakkaf taşınmaz önerilmesi durumunda taşınmazın yapı kullanma izin belgesinin sunulması,

- Trampa teklifine konu taşınmazlar için SPK lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketlerine SPK mevzuatı çerçevesinde, değerleme yaptırıp, taşınmaz/taşınmazların 2024 yılı bedeli ve 2024 yılı aylık kira getirisinin tespit ettirilmiş olması,

6) İdare, gerekçesini belirtmek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) Trampası yapılacak her iki taşınmaza ait, KDV dahil her türlü vergi, resim harç ve tapu devir, tescil giderleri alıcıya aittir.

8) Yasal süresi içerisinde gerekli tapu ferağı işlemlerinin tamamlanamaması halinde geçici teminat Kurum bütçesine irat kaydedilecektir.

9) Nakit olarak yatırılan (%3 oranında) Geçici teminatların geri ödemesi, İsteklilerin Bildirdikleri Banka Hesap numaralarına aktarılacağından, Banka Hesap (İban) numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak İdareye bildirmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No ILN01985595

27 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar