YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

                                                                                                                          KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜR...

                                                                                                                          KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
                                                                                                                   YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ
                                                                                                                                                İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde inşa edilerek kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu" kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Taşınmazın;
Il'iAfyonkarahisarİlçesiMerkez
MahallesiDumlupınarCadde-Sk.-MevkiiYeşil Yol Caddesi
Ada392Parsel15
Yüzölçümü (m2)1.576,86 m²Hisse MiktarıTam
Cinsiİl Halk Kütüphanesi ve ArsasıVakfıSultan Yıldırım Bayezid Han Bin Sultan Murad Han Vakfı

 

İhaleye Konu İş'in;
Adı-Niteliği  Afyonkarahisar-Merkez İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 392 ada, 15 Parsel, 28 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralanması İşi.
Mevcut İmar Durumu- Fonksiyonu 
   Ticari (Dükkan+Ofis)
Ihale Usulü  Kapalı Teklif Usulü (2886 sayılı Kanun 35/a. maddesi)
Süresi  28 Yıldır. (Yapım süresi: 2 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 26 Yıl)
 İşin süresi Kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlayacaktır.
Asgari Aylık Kira Bedeli

1.Yıl aylık; 10.000-TL (OnbinTürkLirası) + (ihale artışı),

2.Yıl aylık 10.000-TL (OnbinTürkLirası) + TÜFE artışı + (ihale artışı)

  3. Yıl aylık; 140.000,00.-TL (YüzkırkbinTürkLirası ) + ( Önceki 2 yılın TÜFE artışı)+ (ihale artışı),
  Sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar, her yıl yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki   on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak belirlenecektir.
Tahmin Edilen Bedel
(Yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamı)

54.108.858 TL
Geçici Teminat  1.623.265 TL 74 KRŞ
ihale Dokümanlarının:
(Görüleceği, Satın alınacağı ve Teslim Edileceği) Adres
 Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya
Tlf. 0 274 223 64 76 e- mail :[email protected]
ihale Doküman Bedeli  1.000,00.-TL
ihalenin Yapılacağı Adres  Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Cedit Mah. Adnan Menderes Bul. No:65 43030 Merkez/Kütahya
ihale Tarih ve Saati 25.04.2024-Saat: 10:30


İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri. Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçerisinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese. Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. (Teklif verilecek son saate kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)
İletişim Bilgi Formu; Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:l),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.l) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.l) Gerçek kişi olması halinde. Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici ve ek teminat bedelinin Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Bankası Kütahya Şubesindeki TR29 0021 0000 0030 0004 3000 02 İBAN nolu İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu (Ek: 4)(Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Tahmin edilen bedelin %.50’sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
h.4) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası,
h.5) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası veya İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).(Altyükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır.)
ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek: 7)
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname. (Ek:11)
n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8)sunmaları gerekmektedir,)

2)Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i), (j), (l) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.

3) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
4) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
6) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.
7) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
8) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
9) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN01986672

20 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar