EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

                                                                                                                                 EMET BELEDİYE BAŞKANL...

                                                                                                                                 EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                 İHALE İLANI

1.Mülkiyeti Belediyemize ait Dere Mahallesi 719 Ada 419 Parseldeki Muhsin YAZICIOĞLU Atayurt Obası ve Hamam Mahallesi Gezne Caddesindeki 6/C Nolu taşınmaz, Belediye Encümeninin 19.03.2024 Tarih 56 - 57 sayılı karar ve ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre kiralama İhalesi yapılmak üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2.İhale 01.04.2024 Pazartesi günü aşağıdaki sırasıyla Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

       a. Dere Mahallesi 719 Ada 419 Parselde bulunan ve 10 (On) yıllığına kiraya verilmek üzere çıkarılacak olan Muhsin YAZICIOĞLU Atayurt Obası (19.260,65) m²’lik alan içerisinde bulunan 1 Adet Ahşap Restoran, 1 Adet Binicilik Alanı, 1 Adet Şaman ayini ve Canlı Müzik Meydanı, 16 Adet Günübirlik Otağı, 7 Adet Konaklamalı Otağı ve Büyük Han Otağının bulunduğu alan, muhammen bedel 10.000,00 TL + KDV üzerinden olup, % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 36.000,00 TL ve Güvence bedeli olan 20.000,00 TL. olmak üzere toplam 56.000,00 TL yatırılacaktır. İhale saat:14.00’da,

      b. Hamam Mahallesi Gezne Caddesi No:6/C’de bulunan taşınmaz 3(Üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır. Aylık muhammen bedel 1.500,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 1.620,00 TL ve Güvence bedeli olan 3.000,00 TL yatırılacaktır. İhale saat:14.10’da,

3. İhaleye ait şartname 01.04.2024 Pazartesi günü saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden;

     a) Muhsin YAZICIOĞLU Atayurt Obasına ait Şartname 1.000,00 TL bedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartname Bedeli ödemeyenler İhaleye katılamayacaktır.

     b) Hamam Mahallesi Gezne Caddesi 6/C nolu taşınmaza ait şartname 200,00TLbedel ödeyerek satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

4. İhaleye katılmak isteyenler en geç 01.04.2024 Pazartesi günü saat:12.00’a kadar gerekli evrakları hazır ederek Belediyemize ibraz etmek zorundadır. Aksi halde ihaleye iştirak edemezler.

5.İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ihale komisyonuna gösterilecektir.)

  2. İkametgâh Belgesi

  3. Tebligat ve adres beyanı

  4. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)

  5. Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,

  6. İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge.

  7. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığı hakkında taahhütname

TÜZEL KİŞİLERİN

Gerçek kişilerden istenilen (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca;

  1. Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri

  2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2024 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

  3. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi.

   

#ilangovtr

Basın No ILN02006200

22 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar