8 CM KALINLIĞINDA PARKE TAŞI DÖŞEME İŞİ

İLÇEMİZ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA İDARE MALI ÇIKMA PARKE TAŞI, İDARE MALI BETON BORDÜR ,İDARE MALI YAĞMUR OLUĞU VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINACAK ...

İLÇEMİZ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINDA İDARE MALI ÇIKMA PARKE TAŞI, İDARE MALI BETON BORDÜR ,İDARE MALI YAĞMUR OLUĞU VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN ALINACAK                                                                                                                      OLAN 8 CM KALINLIĞINDA PARKE TAŞI DÖŞEME İŞİ

                                                                                         EMET BELEDİYESİ EMET BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında idare malı çıkma parke taşı, idare malı beton bordür ,idare malı yağmur oluğu ve yüklenici tarafından alınacak olan 8 cm kalınlığında parke taşı döşeme işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/401839

1-İdarenin

a) Adı: EMET BELEDİYESİ EMET BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: CUMHURİYET MH. HÜKÜMET CD. NO:12 43700 EMET/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası: 2744614148 - 2744613131

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı: İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında idare malı çıkma parke taşı, idare malı beton bordür ,idare malı yağmur oluğu ve yüklenici tarafından alınacak olan 8 cm kalınlığında parke taşı döşeme işi

b) Niteliği, türü ve miktarı:

İdare Malı 15.000 m² 8 cm kalınlığında çıkma parke taşı İdare malı 10.000 metre beton bordür İdare malı 10.000 metre yağmur oluğu Yüklenici tarafından alınacak olan 12.000 m² 8 cm kalınlığında parke taşı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Emet İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokakları

ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 15.04.2024 - 12:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Emet Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yayınlanan A (V) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02008398

23 Mar 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar