KENAR BANTLAMA MAKİNESİ MAL ALIMI

                                                                                                                                KENAR BANTLAMA MAKİNES...

                                                                                                                                KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

                                                           TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/478309

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

DURAK MAH. ETILER CAD. 22 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2746141007 - 2746145994

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Kalemde 1 Adet Kenar Bantlama Makinesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

GLİ Müdürlüğü Tunçbilek Tesellüm Ambarına teslim edilecektir. İdarenin talebi doğrultusunda teslim yeri 1 km uzaklıkta bulunan Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ambarlarına olabilecektir. Teslim edilen ürün için teslim belgesi düzenlenecektir. Bu belgede malın geliş tarihi, miktarı, geliş şekli ile teslim alınan İdare personelinin imzası bulunacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Malzeme; işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde teslim edilecektir. Yüklenici teslimat yapacaktır. Yüklenici firma tarafından teslim edilen malzemeler için İdaremizce bir teslim belgesi düzenlenecektir. Bu belgede malzemelerin giriş tarihi, miktarı, geliş şekli ile teslim alan İdare personelinin imzası bulunacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imza tarihi itibariyle


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.04.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Satınalma Şube Müd. Bilgisayar Salonu) Durak Mah. Etiler Cad. No:22 Tavşanlı/KÜTAHYA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Katalog

teknik şartnameye uygun olduğunu gösterir belge veya teknik doküman

Tek ortağın sunması yeterlidir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02019060

19 Nis 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar