Resmi İlanlar

T.C KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satış İlanı Dosya No: 2017/8 SATIŞ

T.C KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Gayrimenkul Satış İlanı Dosya No: 2017/8 SATIŞ

Bu haber 2018-01-04 11:40:18 eklenmiş ve 285 kez görüntülenmiştir.

T.C

KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Gayrimenkul Satış İlanı

 Dosya No: 2017/8 SATIŞ

Kurumumuzca bir borçtan dolayı haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma, Ziraat Mah.Fatih Rüştü Zorlu Cad.No: 1 Kütahya adresinde yapılacaktır.

1-Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:İli/İIçesi/Mah/Ada No/Parsel No/Cilt/Sayfa No/Cinsi: Kütahya/ Şaphane / Çiğdemli/19/0/70/6879/Arsa

2-İmar Durumu Ve Vasıflan: Satışı yapılacak gayrimenkul; Satışı yapılacak gayrimenkul; Kütahya İli,Şaphane İlçesi, Çiğdemli Mevkii,0 ada, 19 pafta,6926 parsel,4.800,00m2 yüzölçümlü,23/48 hisseli, arsa niteliğinde olup, ulaşım şehrin ana arterlerinden olan Simav Şaphane Yolu ile Balıkesir Uşak yolu kesişiminden kuzey yönünde Balıkesir Uşak yolu konumuna doğru dönüldükten sonra 44 km ilerlenir ve sol kolda konumlu taşınmaza ulaşılır.Taşınmaza ulaşım özel araçlar sağlanabilmektedir. İlçe merkezine uzak konumda olup, ulaşım problemleri bulunmamakla birlikte alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.Doğu,batı ve kuzey cephesinde imar yoluna cephesi bulunmamaktadır. Gayrı menkul yüksek eğimli bir yapıya sahiptir. 1 derece deprem kuşağında yer almaktadır.

3-Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak 23/48 hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli 95.833,00-TL (Doksanbeşsekizyüzotuzüç-TL) olarak tespit edilmiştir.

4-Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminatın Tutarı Ve Çeşidi: Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u 7.187,48.-TL (YediyüzseksenyedikırksekizTL) oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları (banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olmaları ve ihale gününden iki gün önce Müdürlüğümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatları (teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir en geç ihale günü, ihale saatine kadar Müdürlüğümüz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri teminatlarını bankaya yatıracakların ise Kurumumuzun Mosip hesabına geçici teminat bedeli olarak yatırdıktan sonra makbuzunu ihale saatinden önce satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayana teminatları iade edilecektir.

5-Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık arttırma 24.01.2018 gün, 14:20-14:30 Saatleri arasında Ziraat Mah. Fatin Rüştü Zorlu Cad. No: 1 Kütahya adresindeki Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 6. katında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rûçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok

artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 31.01.2018 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada

muhammen bedelin %40′ satış masrafları ve rûçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki;

birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gereğince

birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

6-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7-Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler(Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları,Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, Tahliye ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir.

8-GayrimenkuIun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.

9-Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Takip Haciz ve Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir.

10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki  farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükmüne göre Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Takip Haciz ve Satış Servisince tahsil olunur.

11 -İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz icra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

12-İhaleye katılmak isteyenlerin; gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen değerinin %7,5’u olan [7.187,48.-TL (YediyüzseksenyedikırksekizTL)] geçici teminatı iş bu satış ilanının 4. Maddesinde belirtilen hususlar dahilinde satış günü ve saatinden önce satış komisyonuna yatırmaları veya makbuzu ibraz etmeleri gerekmektedir.

13-Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine 2017/8 Satış dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur.(İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)

14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidatı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara

v. b.) ilanen tebligat yerine geçer.

15-6183 sayılı kanunun 108.maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.

16-İtiraz veya fesih; 6183 Sayılı A.A.T.U.H Kanunun 99. Maddesi hükümleri geçerlidir.

DUMLUPINAR GAZETESİ 04.01.2018 

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu