Zafer NEFER
  • 82 Yazı
  • 3 Yorum

EĞİTİM MÜFREDATLARI

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Ülkemizi işgal eden emperyalistlere ve içimizdeki uzantılarına ve onların kurguları üzerine inşa edilen yaklaşımlara teslimiyet ile ilerlemek saçmalığından kurtulmalıyız… Eğitim sistemimiz millî olmadıkça yapılan ve yapılacak her türlü değişiklik ve gayret havanda su döğmek… Millî olan eğitim[1]… Doğum öncesi anne sağlığı ve aile saadeti, okulöncesi, okul (ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim) ve hayat boyu eğitim… Bu merdiven eğitimi (millî eğitim)… Bir de merdiven altı eğitim ve merdiven üstü eğitim (dış mihrakların güdümünde yapılan eğitim) var… Ehliyetsiz, kötü maksatlı ve gayri millî odakların müdahil olduğu ve toplum mühendisliği kapsamında yapılan her türlü algı yönetimleri ve akıl tutulmalarına sebep faaliyetler… Neticede mankurtlaşan toplum bireyleri… Ya millî ya gayri millî ve zilli (vurdumduymaz) fertler… Millî duyarlılık tek çözüm… Eğitim sistemine yapılan eleştiriler buna göre olmalı ve değerlendirilmeli… Hâlen Millî Eğitim sitemimiz 27 Aralık 1947’de imzalanan “Fulbright Anlaşması” ile oluşturulan eğitim komisyonun önerileri dikkate alınarak ilgili kanun gereğince şekillendirilmekte…

Kadim medeniyetimizde medreselerde (okullarda) tahsil olunan bütün ilimler, aklî ve naklî olmak üzere iki gruba ayrılmış… Osmanlı eğitim sisteminde[2] ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer Sıbyan (İptidai) Mektebi (yazı yazmanın öğrenildiği yer – ilk mektep), klasik İslâm medeniyetindeki (küttâb) adlı okulların devamı… Rüşdi (ortaokul), idadi (lise) ve darülfünun (üniversite)… Ayrıca, Osmanlı Devletinde Enderun Mektebi (mülki, askerî teşkilatlara ve özellikle saraya adam yetiştiren siyasî eğitim kurumu) ikinci bir eğitim sistemi olarak ortaya çıkmış ve asırlarca varlığını korumuş… Osmanlıda Tekke ve zaviyelerde verilen eğitim ve devlet adamlarının ve ulemanın konaklarında yürütülen eğitim de mevcut…

Osmanlı eğitim sisteminde İptidailerde okutulan dersler (1892 yılında çıkarılan talimata göre): Elifbâ (Alfabe), Kur’an-ı Azîmüşşân, Tecvid, İlmihâl, Ahlak, Sarf-ı Osmani (Türkçe Gramer), İmla (Türkçe Yazma), Kıraat (Türkçe Okuma), Mülahhas Tarih-i Osmani (Kısa Milli Tarih), Mülahhas Coğrafya-yı Osmani (Kısa Milli Coğrafya), Hesap (Matematik), Hüsn-i Hat (Güzel Yazı)…

Osmanlı eğitim sisteminde Rüşdiyelerde okutulan dersler (1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre): Mebâdi-i Ulûm-ı Diniye (Dini İlimlere Giriş), Lisan-ı Osmani Kavaidi (Türkçe Gramer), İmla ve İnşa (Türkçe Yazma ve Kompozisyon), Tertib-i Cedid Üzere Kavaid-i Arabiye ve Farisiye (Yeni Usul Arapça ve Farsça Gramer), Tersim-i Hutut (Çizgi Çizme, Resim), İlm-i Hesap (Matematik), Mebadi-i Hendese (Geometriye Giriş), Defter Tutmak Usulü, Tarih-i Umumi (Genel Tarih), Tarih-i Osmani (Milli Tarih), Coğrafya, Jimnastik, Fransızca. Kız rüşdiyelerinde yukarıdaki bazı derslerin yerine Müntehabât-ı Edebiyat (Seçme Edebi Metinler), Tedbir-i Menzil (Ev Ekonomisi), Nakış’a Yardımcı Olacak Derecede Resim, Ameliyat-ı Hıyâtiye (Biçki-Dikiş Dersi), Musiki gibi dersler programa dâhil edilmişBazı programlarda Malumat-ı Nâfia/Eşya Dersi (Fen Bilgisi)  de ilave edilmişAyrıca Hıfzısıhhat (Koruyucu Hekimlik) ve Hüsn-i Hat gibi dersler de görülmekteBazı zamanlarda ise dini derslerle Arapça ve Farsçaya daha ziyade ağırlık verilmiş…

Osmanlı eğitim sisteminde İdadilerde okutulan dersler (1899 yılı Maarif Salnamesine göre): Maa-Tecvid Kur’an ve Ulum-ı Diniye (Tecvidli Kur’an Okuma ve Dini İlimler), Türkçe, Edebiyat ve Ahlak, Kitabet-i Resmiye (Resmi Yazışma Usulü), Arapça, Farsça, Fransızca, Kavanin (Kanunlar, Vatandaşlık ve Milli Güvenlik), Hesap (Matematik), Usul-i Defterî (Defter Tutma Usulü, Muhasebe), Cebir, Hendese (Geometri), Müsellesat (Trigonometri), Kozmografya, Makine, Hikmet-i Tabiiye ve Kimya (Fizik ve Kimya), Mevalid (Hayvanlar, Bitkiler ve Madenler İlmi, Biyoloji), Coğrafya, Tarih, İlm-i Servet (Ekonomi), Malumat-ı Nafia (Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılan işler ile ilgili bilgi) ve Hıfzısıhhat (Koruyucu Sağlık Bilgileri – Fen Bilgisi) ve Sağlık Bilgisi), Hüsn-i Hat, Resim, ayrıca azınlıklar için kendi lisanları (Rumca, Ermenice, Bulgarca)…

Millî olan ilk müfredat programları[3]İlkokul/ortaokul müfredat programındaki dersler (1924 yılı): Alfabe (Kıraat/Okuma (inşād/şiir okuma-yazma ve temsil), Türkçe (İmla, Tahrir/Kompozisyon, Sarf/Şekil bilgisi, Yazı (sülüs-rik’a), Kuranı Kerim ve Din Dersleri, Hesap, Hendese, Tarih, Coğrafya, Tabiat Tetkiki, Ziraat/Tarım, Hıfzıssıhha/Sağlık Bilgisi, Müsahabat-ı Ahlakiye/Ahlak Sohbetleri ve Malumat-ı Vataniyye/Yurttaşlık Bilgisi, Resim, El İşleri, Musiki, Terbiye-i Bedeniyye, Kız öğrencilerin ilaveten gördüğü dersler: Ev İdaresi, Nakış, Biçki ve Dikiş…

Kız ve Erkek Liseleri Birinci Devre Haftalık Ders Programındaki dersler (1924 yılı): Türkçe ve Edebiyat, Ecnebi Lisanı (Fransızca, İngilizce ve Almanca), Malumat-ı Vataniye, Din Dersleri, Tarih, Coğrafya, Hayvanat, Fizyoloji ve Hıfzıssıhha, Nebatat, Arziyat, Fizik, Kimya, Riyaziyat, Hesap, Hendese, Cebir ve Resm-i Hattî, Resim, Musiki, Terbiye-i Bedeniye, Ev İdaresi, Çocuk Bakımı, Atölye, Kızlarda Dikiş Biçki, Laboratuvar…

Kız ve Erkek Liseleri İkinci Devre Haftalık Ders Programındaki dersler (1924 yılı): Türkçe ve Edebiyat, Ecnebi Lisanı (Yabancı Dil), Tarih, Coğrafya, Tabiiyat (2 saat Hayvanat ve 1 saat Nebatat), Arziyat, Fizik, Cebir, Hendese ve Resm-i Hattî, Laboratuvar, Arabi, Farisi, Felsefe, İçtimaiyat, Mihanik (Mekanik), Kozmografya, Müsellesat (Trigonometri), Kimya…

Millî olan 1924 yılı Eğitim Müfredat programlarına göre okullar Perşembe günü öğleden sonra tatil edilip Cumartesi günü tekrardan eğitim-öğretim devam etmiş; dersler 40 dakika teneffüsler 10 dakika olarak yapılmış… İlkokul için öğrenciler sabah 3 saat öğleden sonra da 2 saat olmak üzere günde 5 saat ders görmüşler; Ortaokul için Riyaziyat dersinde Cebir, Hendese ve Resm-i Hattî anlatılırken lise için ayrı ayrı şekilde programa eklenmiş; Ecnebi Lisanı ve Hendese ve Resm-i Hattî derslerinin haftalık ders saati daha fazla… Liselerin birinci sınıfında yer alan Tabiiyat dersinde iki saati hayvanat ve bir saati de nebatata ayrılmış; lise ikinci sınıfta verilen derslerden Arziyat dersinde de yarım saat Nebatat bir buçuk saati Arziyat dersine ayrılmış… Eğitimin hayatın içinde olması ve uygulanması

Geçmişten günümüze eğitim müfredatlarını/öğretim programlarını incelediğimizde neyin eksildiğini ve neyin yerine neyin ikâme edildiğini görmek zor değil. Anlaşılması gereken millî olanda ne kadar kalınabildiği… Özgürlük diye diye bireyleri egoizm girdabına sürükleyen zihniyet, post modern psikolojik savaşların ve darbelerin tesirinde millî, öz ve evrensel değerlerimizi günbegün yok etmekte maalesef… İhtiyacımız olan millî müfredatlardır… Millî olmayan her şey sosyal dokumuzun ifsat olmasına sebep… Yediğimiz içtiğimiz giydiğimiz kullandığımız her bir şey ve eğitim millî olmadığında var olabilmemiz, ülke olarak tam bağımsız olabilmemiz mümkün değil… Bilimde sanatta kültürde teknolojide millî olamadıkça, kendi yağımızda kavrulamadıkça birilerine bağlı hayatı tercih ettiğimizde, sürünmek ve mankurtlaşmak durumunda oluruz… Bu, evrensel değer ve bilime kapalı olmak manasında algılanmamalı… Türkiyemizde biz üretmeliyiz; biz bilgiye erişip biz bilgiyi kullanmalıyız; biz bilgiyi geliştirmeliyiz ve biz bilgiyi hikmetle ülkemiz için kullanmalıyız… Elbette “Hikmet, değerli bilgiler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa alır.” (Hadis-i Şerif)… Fiilî duamız: ‘‘De ki: Rabbim ilmimi artır.’’ (Taha Suresi, 114)… ‘‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?’’ (Zümer Suresi, 9)… Selam, sevgi ve saygılarımla.

[1] https://dumlupinargazetesi.com/yazar/zafernefer/konu/okuloncesi-egitim-ilkogretim-milli-olan-egitim

[2] https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/auzefcontent/20_21_Bahar/osmanli_sosyal_tarihi/5/index.html

[3] https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/491255

Zafer NEFER, 20.11.2021 21.05, Aydın

 

EĞİTİM MÜFREDATLARI

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Dumlupınar Gazetesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin